LifeStyle4you

Praktijk voor gewichtsbeheersing in Hoofddorp

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent:
Trudi Verschuren, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Cliënt:
degene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts:
de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres:
Mathilde Wibautstraat 47, 2135 MB Hoofddorp

Artikel 2, Algemeen
1. De gewichtsconsulent geeft advies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de Cliënt terstond op de hoogte gesteld.
2. De gewichtsconsulente geeft advies op locatie, bij bedrijven en/of evenementen. Dit wordt uitgevoerd op projectbasis, zoals vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3, Basis
De gewichtsconsulent kan de Cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de Cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering
1. Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.
Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op ��n of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
2. Indien, bij "advies op locatie, bij bedrijven en/of evenementen", de Cliënt, na verstrekking van opdracht, de order annuleert, zal 25% van het geoffreerde bedrag in rekening worden gebracht.
Indien de annulering minder dan 24 uur voor aanvang plaatsvindt, zoals beschreven in lid 1, zal 75% in rekening worden gebracht.

Artikel 5, Tariefstelling
1. Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de Cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.
2. Idem als lid 1, met betrekking tot "Advies op locatie, bij bedrijven en/of evenementen".

Artikel 6, Intellectuele eigendom
1. De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en "knowhow", zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.
2. Idem als lid 1, met betrekking tot "Advies op locatie, bij bedrijven en /of evenementen".

Artikel 7, Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de Cliënt aan de gewichtsconsulent contant te geschieden aan het einde van het consult. De Cliënt krijgt, indien gewenst, een verzamelfactuur van de betalingen per einde van de desbetreffende kalendermaand.
2. Met betrekking tot "Advies op locatie, bij bedrijven en/of evenementen", ontvangt de Cliënt een factuur na levering van de overeengekomen prestatie. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
Compensatie door de Cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met �5,00 administratiekosten.
Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
1a. Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
1b. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult.
2. Idem als lid 1a, met betrekking tot "Advies op locatie, bij bedrijven en/of evenementen".

Artikel 10, Toepasselijk recht
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.